Mặt bằng chi tiết khu liền kề 7E của dự án Parasol

Mặt bằng chi tiết khu liền kề 7E của dự án Parasol

Mặt

V trí Mặt bằng chi tiết dãy liền kề LK 7E 01, 02 dự án Parasol

V trí Mặt bằng chi tiết dãy liền kề LK 7E 06, 07 dự án Parasol

V trí Mặt bằng chi tiết dãy liền kề LK 7E 08, 09 dự án Parasol

 

 

Quay lại Trang Mặt Bằng dự án Parasol tại Đây

Mặt bằng dự án ParaSol Cam Ranh