Mặt bằng dự án ParaSol Cam Ranh

Tổng mặt bằng dự án ParaSol Cam Ranh

Tổng mặt bằng v trí toàn khu trong dự án Parasol

Tổng mặt bằng v trí toàn khu trong dự án Parasol về đêm

Tổng mặt bằng v trí từng phân khu trong toàn khu dự án Parasol

Tổng mặt bằng v trí khu Fusion và khu Tropical

Tổng mặt bằng v trí nhận biết toàn khu trong dự án Parasol

Chi tiết tại đây:

Mặt bằng chi tiết khu liền kề 6D của dự án Parasol

Mặt bằng chi tiết khu liền kề 7E của dự án Parasol