Tính đến sáng 10/03/2022, cả nước mới chỉ có 7 tỉnh, thành phố thực hiện và nộp kết quả rà soát đấu giá đất cho Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Cuối tháng 1.2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường gửi công văn tới ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị tập trung rà soát, kiểm tra công tác tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn đảm bảo đúng pháp luật, công khai, minh bạch; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, ngăn chặn hành vi lợi dụng đấu giá quyền sử dụng đất để trục lợi,  chống thất thu cho ngân sách nhà nước và phòng chống tiêu cực, tham nhũng.

Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đề nghị các địa phương công bố công khai thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; tiến độ triển khai các dự án phát triển cơ sở hạ tầng, các dự án bất động sản, đặc biệt là các dự án lớn và việc sáp nhập, thành lập các đơn vị hành chính tại địa phương để minh bạch thông tin, ngăn chặn hiện tượng tung tin đồn thổi, đầu cơ nhằm đẩy giá đất để trục lợi bất hợp pháp.

Trên cơ sở đó, các địa phương phải gửi báo cáo kết quả rà soát, kiểm tra công tác tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ; đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật có liên quan đến đấu giá quyền sử dụng đất trước ngày 28/02/2012 tới Bộ Tài nguyên và Môi trường. Sau đó, Bộ sẽ kiểm tra và trình lên Thủ tướng Chính phủ.

Tuy nhiên, đến sáng 10/03/2022, chỉ mới có 7/63 tỉnh, thành phố có báo cáo gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trong số các địa phương đã có báo cáo gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, lại không có tên các thành phố, đô thị lớn đã và đang xuất hiện nhiều trường hợp bỏ cọc đấu giá đất trong thời gian qua, như Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội. Điều này chứng tỏ tình trạng thông đồng, móc ngoặc, cạnh tranh không bình đẳng trong các cuộc đấu giá quyền sử dụng đất có thể xảy ra.

Bộ đề nghị các địa phương thực hiện đúng yêu cầu được đưa ra, tiếp tục gửi báo cáo và Bộ Tài nguyên Môi trường vẫn đang tổng hợp để sớm hoàn thiện báo cáo Thủ tướng.